Sociaal

Thema Sociaal

Inleiding

Een belangrijk onderdeel van het experiment BUITENgewoon betreft het sociale aspect. Want wat een wijk leefbaar maakt zijn niet de gebouwen en de voorzieningen, maar de mensen die er wonen. We maken de wijk immers met elkaar, door samen dingen te doen, met elkaar en voor elkaar. Daarbij willen we speciale aandacht voor de wijkbewoners die om wat voor redenen dan ook niet zo gemakkelijk uit zichzelf deelnemen aan de maatschappij, die daardoor in een sociaal isolement zijn geraakt of dreigen te raken.

Er is een duidelijke link met de andere expertisegroepen: het sociale aspect komt ook naar voren bij de groepen Groen, Veiligheid en Spelen.

De visie

De Greiden is een wijk waar iedereen zich thuis moet kunnen voelen. Dit geldt voor jong en oud, arm en rijk, Nederlanders en nieuwkomers. De wijk is er voor alle wijkbewoners.

De aanpak

Samen met de Welzijnsinstelling Caleidoscoop hebben we een aantal speerpunten benoemd. Dit waren voorlopige speerpunten; voor het sociale aspect geldt nog meer dan voor de andere expertisegroepen dat de input vooral vanuit de wijk zelf moest komen. En dat is ook gebeurd.

De speerpunten zijn besproken met de wijkbewoners tijdens de twee bewonersbijeenkomsten in januari. Met de input die uit die gesprekken kwam is dit plan vervolgens tot stand gekomen.

De belangrijkste aandachtspunten die door de wijkbewoners werden genoemd waren:

 • Het voorkómen van sociaal isolement is heel belangrijk;
 • Meer activiteiten in de As voor alle leeftijdsgroepen;
 • Een betere communicatie.

 

 Wijkcentrum ‘De As’ als middelpunt van de wijk

Wijkcentrum ‘De As’ moet het middelpunt van de wijk worden. Er vinden nu ook al veel activiteiten plaats, voor jong en oud. Tijdens de bewonersbijeenkomsten werd duidelijk dat er behoefte was aan meer activiteiten, ook voor andere leeftijdsgroepen, maar dat er daarnaast ook behoefte was aan betere communicatie. Veel bewoners zijn niet goed op de hoogte van wat er in ‘De As’ allemaal gebeurt.

Er werd ook genoemd dat veel bewoners, juist als ze problemen hebben, wantrouwen hebben tegen instanties zoals de gemeente. Wijkcentrum ‘De As’ kan voor deze bewoners laagdrempeliger overkomen voor informatie en ondersteuning zoals schuldhulpverlening.

 

Voorkómen van sociaal isolement

Het voorkómen van sociaal isolement werd tijdens de bewonersbijeenkomsten regelmatig genoemd. De mensen die daar kwamen waren over het algemeen zelf niet eenzaam, want eenzame mensen komen vaak helemaal hun huis niet meer uit. Maar bijna iedereen kende wel iemand in de straat of de buurt die eenzaam was. Dat kunnen oudere mensen zijn, maar ook jongeren, alleenstaande vaders/moeders, mensen met een laag inkomen, laaggeletterde mensen, mindervalide mensen en nieuwkomers in Nederland. Het is lastig deze mensen te bereiken; het zijn namelijk een min of meer “onzichtbare” doelgroepen. Maar het is des te belangrijker om ook deze doelgroepen te bereiken. De welzijnsinstelling Caleidoscoop kan hierbij een belangrijke rol vervullen. BUITENgewoon kan door haar kracht op ‘social-media’ ook oproepen tot een sociale versterking.

 

Voorstellen

Ideeën die tijdens de bewonersbijeenkomsten werden geopperd:

 • Meer activiteiten in de As, voor alle leeftijdsgroepen en doelgroepen. Voorbeelden zijn:
  • Ladies Night;
  • Live muziek;
  • Talentenshow van de Greiden;
  • Kledingruilbeurs;
 • Buurtfeesten;
 • Betere communicatie over de activiteiten die er in de wijk zijn. De onbekendheid van de As is nu groot.
 • Meer mogelijkheden voor dagbesteding voor eenzame jongeren;
 • Meer informatie over schuldhulp, armoede, hulpmiddelen, zorg, enz.
 • Kan Thuiszorg de Friese Wouden regelmatig spreekuur houden in de As, net als de wijkagent?
 • Betrek de scholen bij de aanpak van armoede en laaggeletterdheid.
 • Activiteiten in samenwerking met zorggroepen (voor mindervalide mensen, mensen met een beperking, enz.).

 

Een heel aardig idee dat door een wijkbewoner werd voorgesteld was het volgende: het King-college heeft voor zijn opleiding de beschikking over een keuken. Het zou mooi zijn als die keuken breder ingezet kan worden, door eenmaal per maand een groep alleenstaande wijkbewoners uit te nodigen om te komen eten.

 

Aanknopingspunten met andere expertisegroepen

Een zwaarwegend punt dat vaak door de bewoners werd genoemd zijn de niet-brandende lantaarnpalen. Ook bij de groep Veiligheid komt dit punt terug, maar omdat het voor bewoners zo belangrijk is willen we het hier ook nog een keer vermelden. Veel wijkbewoners durven in de winter ’s avonds hun huis niet uit omdat het zo donker is.

 

Een ander idee dat door wijkbewoners werd aangedragen heeft raakvlakken met groep Groen: er werd aangegeven dat bejaarden die in een verzorgingscentrum wonen vaak hun tuintje missen. Ze zouden best graag een klein tuintje van iemand uit de buurt willen onderhouden of meehelpen onderhouden. Het moet mogelijk zijn om wijkbewoners die een klein tuintje hebben en bij het onderhoud wel wat hulp (of gezelligheid) kunnen gebruiken in contact te brengen met bejaarden uit het verzorgingscentrum die dat leuk zouden vinden.

 

Kleinschaligheid is belangrijk

De Greiden is de grootste wijk van Heerenveen. Dat heeft als nadeel dat het “wij-gevoel” niet echt aanwezig is; daarvoor is de wijk te groot. In straten en buurten/buurtjes ontstaat het “wij-gevoel” gemakkelijker, omdat mensen elkaar daar kennen. In veel buurten in de Greiden worden al af en toe of regelmatig activiteiten georganiseerd. Het organiseren van dergelijke activiteiten zou gestimuleerd moeten worden, ook in straten en buurten waar dat nu nog niet gebeurt. Ook hierin kan BUITENgewoon middels haar communicatie in de ‘social-media’ iets betekenen.

Communicatie

Gebrekkige communicatie vanuit de gemeente werd door veel wijkbewoners genoemd als probleem.  De wijk is voor ons als wijkbewoners belangrijk. We hoeven niet overal in mee te praten, maar we willen wel graag weten wat er in ons woon-gebied gebeurt.

Voorbeelden:

 • De meitinkers, een belangrijke voorziening van de gemeente Heerenveen, was bij vrijwel geen enkele wijkbewoner bekend.
 • Wijkbewoners kwamen ‘s middags thuis van het werk en ontdekten dat er in hun straat geen struik meer over was – de gemeente had alles weggekapt, zonder informatie vooraf.
 • Wijkbewoners werden ’s ochtends om 7 uur letterlijk wakker geschud omdat er tegenover hun huis heipalen in de grond werden gestampt – ook hier zonder informatie vooraf.

 

Nogmaals: we begrijpen best dat we niet overal inspraak in kunnen krijgen. Maar het is heel belangrijk dat de gemeente ons vooraf even informeert over dingen die ze in onze buurt gaan doen. Een kort briefje door de brievenbus is voldoende. Voor de gemeente is dat een kleine moeite, maar voor de wijkbewoners maakt dat alle verschil van de wereld. Zo laat de gemeente zien dat ze ons als bewoners serieus neemt.

 

Vrijwilligers

Voor het organiseren van activiteiten zijn vrijwilligers nodig. Die blijken vaak moeilijk te vinden. Veel mensen hebben het druk: ze hebben een baan, een gezin, en zijn soms mantelzorger. Men heeft dan vaak geen zin om dan ook nog eens vrijwilligerswerk te gaan doen. Maar er zijn veel verschillende vormen van vrijwilligerswerk. Vaak is het structureel, maar er is ook behoefte aan kortdurende en eenmalige vormen van vrijwilligerswerk. In de praktijk zijn daarvoor vaak gemakkelijker mensen te vinden dan voor vrijwilligersfuncties waarbij je je voor langere tijd “bindt”. Caleidoscoop kan helpen met het vinden en werven van vrijwilligers en BUITENgewoon kan hierin haar steentje wederom bijdragen!